• darkblurbg

Hoe zit het precies?

Als werkgever krijgt u ongetwijfeld te maken met ziekteverzuim onder uw werknemers. Dit is voor beide partijen een onwenselijke situatie. De zieke arbeider zit thuis en de werkgever kan pas na 104 weken een ontslagvergunning aanvragen. In de tussentijd legt de wet u een loondoorbetalingsplicht op en bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw werknemer. Pas na 2 jaar wachttijd kan de (ex-)werknemer mogelijk instromen in de WIA. De WIA stelt daartoe allereerst dat de aanvrager een re-integratieverslag overlegt. Deze verplichting staat bekend als de Poortwachterstoets. Hiermee wordt getoetst of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn geweest. Het is een minimale toelatingseis voor de werknemer om toegang te krijgen tot de WIA. Als aan deze eis niet is voldaan, wordt de WIA-aanvraag niet in behandeling genomen. Daarnaast ligt er bij onvoldoende re-integratie inspanningen een extra vervelende consequentie in het vooruitzicht voor de werkgever: de loondoorbetalingsplicht wordt verlengd met 52 weken. Het UWV kan 2 soorten sancties opleggen:

 • Administratieve loonsanctie - voor niet tijdig of onvolledig ingediende aanvragen
 • Inhoudelijke loonsanctie – wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen

Vooral de inhoudelijke loonsanctie is vaak voorwerp van geschil tussen werkgever en UWV. Het lijkt erop dat het UWW met de oplegging van deze loonsanctie, de werkgever straft voor het onvoldoende weten te activeren van zijn zieke personeel. Dit is echter niet de strekking. De ratio achter de sanctie is dat de werkgever in de verlengtermijn van een jaar, het tekortschieten in de re-integratieverplichtingen kan herstellen.

Wat het idee erachter ook is, de loonsanctie kost u als werkgever geld. Dit is niet altijd terecht. U draagt weliswaar het risico van de re-integratie, maar dat betekent niet dat u als werkgever geen mogelijkheden tot verweer hebt. Of u deze in het concrete geval hebt, is afhankelijk van de inspanningen, de mogelijkheden van de werknemer en of het UWV in de procedure fouten heeft gemaakt.

Beoordeling Poortwachterstoets

Het UWV dient de aanvraag te toetsen aan:

 • de wet ( art. 65 jo. 25 WIA en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar),
 • beleidsregels (o.a. beleidsregels “vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen”, “Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar” en de “Beleidsregels beoordelingskader poortwachter”) en
 • interne instructies (o.a. Werkwijzer Poortwachter) en
 • jurisprudentie

Specifieker volgt het UWV een drietrapsraket:

 • Is er sprake van een bevredigend resultaat?

Dit is alleen het geval indien de werknemer in werk is hervat dat minimaal 65% van zijn eerdere loonhoogte vertegenwoordigt en het werk een structureel karakter heeft.

Positief resultaat is eigenlijk voldoende om van voldoende re-integratie te spreken. Het doel heiligt de middelen hier min of meer. Is er geen resultaat behaald dan wordt er gekeken naar de mate van inspanning.

 • Zijn er voldoende re-integratie-inspanningen geleverd ?

Hier ligt de crux van de toets. Vanwege de interpretatieruimte die in het criterium ligt, is het -als werkgever zijnde- verstandig om dit toetsingskader (wet, beleid en jurisprudentie) extern te laten beoordelen door een deskundige. Zo krijgt u een objectiever beeld van uw inzet.

Als duidelijk is dat er onvoldoende inspanningen zijn geleverd, biedt de wet u nog een escape.

 • Is er een deugdelijke grond aanwezig?

Een deugdelijke grond kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het feit dat een werknemer geen resterende arbeidsmogelijkheden heeft.

Deskundige begeleiding in bezwaar- en beroepsprocedures

Zoals reeds gesteld, laat voornoemd toetsingskader veel ruimte voor interpretatie. Een onterecht opgelegde loonactie kan vele duizenden euro’s op jaarbasis kosten. De specialisten van werkgeversbezwaar.nl hebben ruime ervaring in het screenen van de Poortwachterstoets. Wij bieden bovendien verschillende diensten aan die verband houden met de oplegging van een onterechte loonsanctie.

Wat kunnen wij precies doen voor u?

 • Bezwaar maken tegen het loonsanctiebesluit
 • Juridische controle van de Poortwachterstoets (is de wet, het beleid en jurisprudentie correct toegepast?)
 • Aannemelijk maken dat de re-integratiekosten onredelijk hoog zijn (bijv. aanpassing functie/werkplek niet mogelijk)
 • Aannemelijk maken dat er geen arbeidsmogelijkheden zijn voor de werknemer (de deugdelijke grond)
 • Aannemelijk maken dat er in spoor 1 voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht dan wel motiveren waarom re-integratie in spoor 1 achterwege is gebleven
 • Aannemelijk maken dat spoor 2 tijdig is ingezet dan wel dat voor een niet ingezet spoor 2 een deugdelijke grond bestaat
 • Een gemotiveerd verzoek doen tot beëindiging van de loonsanctie (bekorting) op grond van herstel van de tekortkoming
 • Aansprakelijkheidsstelling van het UWV voor de schade bij een onterecht opgelegde loonsanctie
 • Aansprakelijkheidsstelling van de arbo-arts in het geval van een toerekenbare tekortkoming

Juridische diensten worden door onze advocaten verricht. Voor medische- en arbeidsdeskundige gronden hebben wij in principe overleg met uw eigen bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen. Indien noodzakelijk kunnen wij begeleiding bieden bij herbeoordelingen door deskundigen binnen ons netwerk

Zoals u ziet betekent een opgelegde loonsanctie niet meteen dat de werkgever de rekening moet betalen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar!