• darkblurbg

Gedifferentieerde Premielasten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Investeren in personeel, het is een belangrijke opstap voor elk bedrijf om te groeien. Het menselijke kapitaal dat u met het aantrekken van werknemers creëert, kan echter snel weer slinken door (langdurig) ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit is een probleem voor de werkgever die zijn onderneming wil zien slagen. Hoe duur verzuim wel niet is, wordt grof onderschat door de Nederlandse werkgever. Uit onderzoek blijkt dat de daadwerkelijke kosten ruim anderhalf keer hoger liggen dan geraamd.

Personeelskosten beginnen zich vrijwel direct na uitval van de werknemer op te stapelen. De wet verplicht u als werkgever immers de eerste 104 weken loon door te betalen. Bovendien komen de kosten voor re-integratie en verzuimpreventie ook voor uw rekening.

Daarmee is de kous niet af.

Als u na 2 jaar wachttijd en een ontslagvergunning op zak eindelijk verlost denkt te zijn van de extra personeelskosten, komt u van een koude kermis thuis.

De werkgever draagt namelijk direct of indirect de lasten voor de WIA-uitkering van een (ex-) werknemer.

Hoe zit dat precies?

WGA versus IVA

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) kent 2 smaken: de WGA- en de IVA-uitkering. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) is het potje voor zowel gedeeltelijk arbeidsongeschikten als volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikten. Voor verzekerden die volledig én duurzaam geen arbeid kunnen verrichten, biedt de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkomst. De ex-werknemer die een WIA-uitkering ontvangt, zal meestal een WGA-aanspraak hebben. In de publieke afdracht van deze WGA-uitkering zit de verscholen kostenpost.

Gedifferentieerde WGA-premie

Werkgevers dragen elk jaar sociale werkgeverspremies af over het loon van hun personeel. Werknemers zijn hiermee verplicht verzekerd tegen (o.a.) arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Een van deze premies is de gedifferentieerde WGA-premie. De hoogte van de premie WGA is voor elke werkgever verschillend. Als aan 1 van uw (ex-)werknemers een WGA-uitkering wordt toegekend, weegt dit mee in de hoogte van uw WGA-premie (vandaar ook de naam gedifferentieerde WGA-premie).

IVA

Krijgt uw (ex-)werknemer daarentegen een IVA-uitkering, dan wordt dit niet doorbelast aan de werkgever. De wet biedt u de mogelijkheid om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de WIA (en ZW). U betaalt dan de WGA-uitkering uit eigen zak. Veel werkgevers zullen dit risico echter privaat verzekeren om niet voor verrassingen te komen staan. De verzekeraar zal dan de veroorzaakte schadelast door arbeidsongeschiktheid verdisconteren in de hoogte van de premie. Op die manier betaalt u dan alsnog voor de WGA-categorie.

De werkgever betaalt vaak teveel

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat het UWV ten onrechte geen IVA-uitkering toekent. Als het UWV al een IVA-status aan uw (ex-)werknemer toekent,  kan het bovendien zo zijn dat dit te laat gebeurt. U hebt dan al een deel van de kosten betaald en hierop vindt geen correctie plaats. Dit kan voor een middelgrote (11-100 x gemiddelde loonsom) of grote werkgever (100 x gemiddelde loonsom) 10 duizenden euro’s op jaarbasis kosten.

Herkeuring

Het kan ook zo zijn dat er niet eens sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de WIA-aanspraak in zijn geheel niet bestaat. Dan is het zaak dat u op tijd en regelmatig gemotiveerd verzoekt aan het UWV om de WGA-status opnieuw te beoordelen.

Als werkgever hebt u er dus financieel baat bij dat de WGA-uitkering zo snel mogelijk wordt ge-upgrade naar een IVA-status of dat de WIA-aanspraak van uw (ex-)werknemer in zijn geheel komt te vervallen.

Wat kunnen wij doen voor u?

Werkgeversbezwaar helpen u bij het kostenefficient houden van uw sociale premielasten. Wij bieden juridische dienstverlening door gespecialiseerde advocaten en juristen en werken daarbij ook samen met arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. Wat kunnen wij allemaal doen voor u?

  • Bezwaar maken tegen het primaire besluit waarin de WGA-uitkering wordt toegekend
  • Gemotiveerde verzoeken doen aan het UWV tot het doen van periodieke WIA-herkeuringen
  • Inschakelen van een arts-gemachtigde ter toetsing van de medisch inhoudelijke gronden
  • Laten verrichten van een onafhankelijk belastbaarheidsonderzoek van de (ex-)werknemer
  • Het UWV aansprakelijk stellen voor de al betaalde WGA-kosten bij niet tijdige IVA-toekenning of in zijn geheel onterechte WIA-aanspraak
  • Bezwaar maken tegen de beschikking van de Belastingdienst waarin het gedifferentieerd percentage WGA premie wordt vastgesteld

Zoals u ziet zijn er legio manieren om uw premielasten onder de loep te nemen. Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar!